Koordynator usługi w dziale obsługi Klienta

CRL Sp. z o. o. oferuje usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej wspierając Klientów w realizacji ich celów zawodowych i biznesowych zapewniając właściwą odzież na stanowiskach pracy.

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynator usługi w dziale obsługi Klienta
Miejsce pracy: Zwoleń
Czego od Ciebie oczekujemy ?
 • zorientowania na cele i możliwości,
 • ambicji i chęci do rozwijania nowych kompetencji,
 • prawa jazdy kat. B i doświadczenia w prowadzeniu samochodu,
 • dobrego zorganizowania i inicjatywy w pracy,
 • samodzielności i dyspozycyjności w związku z wyjazdami do Klientów (ok. 2 razy w miesiącu).
Twój czas pracy to:

80 – 90 % – obsługa posprzedażowa,

10 – 20 % – dosprzedaż u aktualnych już Klientów.

 

Jakie wyzwania na Ciebie czekają ?
 • Obsługiwanie Klientów w zakresie realizacji świadczonej usługi.
 • Identyfikowanie potrzeb i wspieranie Klientów w rozwiązywaniu ich problemów.
 • Aktywne działanie na rzecz wzrostu wartości portfela Klientów.
W zamian oferujemy:
 • współpracę w oparciu o umowę o pracę z terminową wypłatą wynagrodzenia,
 • różnorodność zadań,
 • możliwość pracy zdalnej po wprowadzeniu w nowe obowiązki,
 • swobodę wyboru godzin rozpoczęcia (między 7:00 a 9:00) i zakończenia pracy (między 15:00 a 17:00),
 • szkolenia wprowadzające, w przypadku pracy w Radomiu przez pierwsze 2-3 miesiące konieczność dojazdów do Zwolenia,
 • perspektywy udziału w innowacyjnych projektach firmy,
 • sposób na zdobycie wiedzy z zakresu badania potrzeb i komunikacji, technik sprzedaży, negocjacji.
Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).